โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร(CLT)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-โดยครูบงกช

แผยแพร่ผลงานครูและบุคลากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

ชื่อเรื่อง:  

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

     
ผู้ศึกษา:  

     

    นางบงกช   สุทธิประภา

   ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

     
ปีที่วิจัย:   2557
     
บทคัดย่อ:  

       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

       1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสารตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

       2) เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

       3) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

       4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT)

       5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 96 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 24 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย ใช้วิธีการจับสลาก รูปแบบการวิจัยใช้การวิจัยเชิงทดลองรูปแบบกลุ่มเดียวมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนสถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t

ผลการวิจัยพบว่า:  
 1. การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสารตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โดยใช้แบบประเมินทักษะการพูดนำเสนอ แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมุติ และแบบประเมินการอ่านออกเสียง พบว่า

          ทักษะการพูดนำเสนอ พบว่า นำเสนอด้วยข้อความไม่ค่อยตรงประเด็น  มีข้อมูลประกอบบ้าง  แต่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าที่ควร  ศัพท์  สำนวนที่ใช้ค่อนข้างจำจัดการใช้โครงสร้างประโยคสร้างประโยคมีที่ผิดพลาดแต่ยังสื่อความหมายได้  พูดค่อนข้างติดขัด  การลำดับความไม่ค่อยต่อเนื่อง  ไม่ค่อยสบสายตาผู้ฟัง  และใช้ภาษาไม่ค่อยเหมาะสม

          การแสดงบทบาทสมมุติ พบว่า สื่อสารไม่ค่อยตรงประเด็นตามคำสั่ง และสถานการณ์ที่กำหนด  การเลือกใช้ถ้อยคำ สำนวน ระดับของภาษา ยังไม่ค่อยเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะออกเสียงผิดพลาดบ้าง การพูดมีการติดขัดบ้าง และการใช้ภาษากายประกอบค่อนข้างเหมาะสม

          การอ่านออกเสียง พบว่า การออกเสียงคำ มีเสียงหนักเบา (Stress) การออกเสียงประโยคโดยใช้ระดับเสียง สูง ต่ำ (Intonation) การออกเสียงเชื่อมโยง (Linking) การอ่านอย่างมีท่วงทำนอง มีจังหวะ (Rhythm) ความคล่องแคล่วในการอ่าน (Fluency) และการใช้น้ำเสียงเหมาะสมกับบทอ่าน (Tone) ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง

 1. การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ผู้วิจัยใช้ขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน คือ

          ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการนำเสนอเนื้อหา (Presentation)

          ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการฝึกปฏิบัติ (Practice)

          ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Production)

 1. การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
 2. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.69)
 3. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

(= 4.72 )

     

ลำดับที่: 469 หมวดหมู่: ผลงานครู alias: 2017071901
 แก้ไขล่าสุด:  :21   พฤศจิกายน   2560  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 3153 ครั้ง
ข่าว/เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ (เรียงตามลำดับเวลา)
5661ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนเชิงรุกเรื่องไฟฟ้าสถิตย์-โดยครูนิวัฒน์..11876ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพโดยครูอนุทิน..4581แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์-ชุดที่-1-เรื่องเซตและการเขียนแทนเซต-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4..6902ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก-เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์รายวิชาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต-โดยครูธีระวุฒิ..7950ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์โดยใช้การเรียนรู้แบบแบบเชิงรุกโดยใช้-TRIP-RIP-MODEL-โดยครูบารเมษฐ์..3154การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร(CLT)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-โดยครูบงกช..2704ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน(BlendedLearning)รายวิชาศาสนศึกษาส30101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-โดย-ครูจิตรลดา..7046แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์-เรื่อง-ความหมายของลำดับและการหาพจน์ทั่วไปของลำดับ-โดยครูอัจฉรา..3568การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องวงกลมโดยใช้แบบฝึกทักษะและโปรแกรมGSP-โดยครูพรประวีณ์..4341การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์(CriticalReading)เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน-โดย-ดร.สุวิวัชร..2133ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์-โดยครูบงกช..2957ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมย์สังคมสติปัญญาในวัยทารกและวัยก่อนเรียนโดยครูสุภัคชญา..3582ชุดฝึกทักษะที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์เรื่องเลขยกกำลังโดยครูอุไรรัก..3512รายงานการใช้ชุดการสอนเรื่อง-ฟิสิกส์นิวเคลียร์-โดยครูสมคิด..3724เผยแพร่ผลงาน-งานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้..2341การเคลื่อนที่ใน2มิติรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่4..7018บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่3การหาความเข้มข้นของสารละลายโดยเทคนิคการชั่งน้าหนัก..3373การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์เรื่องสมบัติกายภาพของสสาร..3614การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสังคมศึกษา5(ส23101).. ดูข่าว/เนื้อหาทั้งหมด
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]

 สถิติการใช้งาน
 • วันนี้:  149  ครั้ง
 • เดือนนี้:  48,524  ครั้ง
 • ปีนี้:  300,346  ครั้ง
 • ทั้งหมด:  7,806,377  ครั้ง


 • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
  ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
  ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย