โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนเชิงรุกเรื่องไฟฟ้าสถิตย์-โดยครูนิวัฒน์

แผยแพร่ผลงานครูและบุคลากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

ชื่อเรื่อง:   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนเชิงรุก
เรื่อง:   ไฟฟ้าสถิตย์
     
ผู้ศึกษา:  

     

    นายนิวัตน์ วรสาร

   ตำแหน่ง ครูวิทยะฐานะ ชำนาญการ

     
ปีที่พิมพ์:   2562
     
คำนำ:  

คำแนะนำการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครู

1. ครูผู้สอนศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดชั้นเรียนและเตรียมสื่อประกอบการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน
2. ภายในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย
   2.1 แบบทดสอบก่อนเรียน ประจำชุดกิจกรรม พร้อมเฉลย
   2.2 บัตรกิจกรรม บัตรความรู้ แบบบันทึกกิจกรรมของแต่ละเรื่องที่จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) พร้อมเฉลย
   2.3 แบบทดสอบหลังเรียน ประจำชุดกิจกรรม พร้อมเฉลย
3. ก่อนลงมือทำกิจกรรมทุกครั้ง ครูต้องอธิบาย ชี้แจงและให้นักเรียนอ่านคำแนะนำการทำกิจกรรมให้เข้าใจชัดเจนแล้วลงมือทำกิจกรรมตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด จึงจะทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
4. ควรจัดชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนอยากรู้ อยากเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามข้อสงสัยอย่างเป็นมิตร คอยให้คำแนะนำ สามารถให้คำปรึกษาได้และสร้างช่วงเวลาให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ได้เอง
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูต้องจัดให้ครบตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) อย่างต่อเนื่องตามลำดับขั้นตอน เพื่อให้ผู้เรียน ได้รับความรู้เป็นไปในแนวเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
6. ในระหว่างทำกิจกรรม ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น กล้าแสดงออก มีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียนและให้การช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา
7. หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จสิ้นลงในแต่ละกิจกรรม ครูและนักเรียนช่วยกันประเมินผลการจัดการเรียนรู้
8. ครูทบทวนถึงภาระงานของนักเรียนในการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

คำแนะนำการใช้ชุดกิจกรรมสำหรับนักเรียน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความสำคัญสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนด้วยความซื่อสัตย์และตั้งใจ เพื่อให้ได้รับความรู้ มีความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ ดังนี้
1. ศึกษาจุดประสงค์ประจำชุดกิจกรรมการเรียนรู้
2. ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการเรียนรู้และทำกิจกรรมจากชุดการสอนนี้ ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังจากจบการเรียนรู้ชุดกิจกรรมนี้ ผู้เรียนต้องทำการทดสอบ วัดความรู้หลังเรียน จากแบบทดสอบหลังเรียนประจำชุดนี้เช่นกัน
3. รับฟังคำชี้แจงจากครูผู้สอนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในแต่ละขั้นตอน ของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยเฉพาะชั่วโมงของการเรียน ให้ผู้เรียนได้ แสดงความรู้ความสามารถ อย่างเต็มที่
4. ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนในชุดกิจกรรมและเมื่อปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามบัตรกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบคำตอบได้จากเฉลยบัตรกิจกรรม
5. ในการทำกิจกรรมกลุ่ม ผู้เรียนทุกคนควรรู้บทบาทและหน้าที่ของตน จัดแบ่งภาระงาน และหน้าที่ ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม ให้ดำเนินไปตามขั้นตอนของใบกิจกรรมหรือใบงานนั้น ๆ
6. มีข้อสงสัยให้ปรึกษาครูผู้สอนได้ทันที
7. หากนักเรียนไม่ผ่านการประเมินในบัตรกิจกรรมใดหรือบัตรฝึกทักษะใด ให้นักเรียนศึกษาในบัตรเนื้อหาและทำกิจกรรมในบัตรกิจกรรมอีกครั้ง แล้วทำการประเมินผลใหม่ ถ้าทำคะแนนได้มากขึ้น แสดงว่านักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้น

คำชี้แจง:  

ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประจุไฟฟ้า
   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมบ์
   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สนามไฟฟ้าและเส้นแรงไฟฟ้า
   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ศักย์ไฟฟ้า
   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ตัวเก็บประจุและความจุไฟฟ้า
       ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 5 ชุด จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ (5E) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการสืบค้นข้อมูลจาก แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ จากสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น ที่ผู้สอนจัดให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้และความสามารถของผู้เรียน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ สำหรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่องประจุไฟฟ้า ใช้เวลาเรียนรวม 3 ชั่วโมง ประกอบไปด้วย บัตรความรู้ เรื่องประจุไฟฟ้า และบัตรกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ
   กิจกรรมที่ 1.1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประจุไฟฟ้า
   กิจกรรมที่ 1.2 เรื่อง การทดลองประจุไฟฟ้า
   กิจกรรมที่ 1.3 เรื่อง การเหนี่ยวนำประจุไฟฟ้า

ดาวน์โหลด  

เอกสารเผยแพร่ผลงาน เรื่อง ไฟฟ้าสถิตย์

 

     

ลำดับที่: 704 หมวดหมู่: ผลงานครู alias: public-paper-science-niwat
 แก้ไขล่าสุด:  :26   สิงหาคม   2562  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 5434 ครั้ง
ข่าว/เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ (เรียงตามลำดับเวลา)
5435ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนเชิงรุกเรื่องไฟฟ้าสถิตย์-โดยครูนิวัฒน์..11581ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพโดยครูอนุทิน..4279แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์-ชุดที่-1-เรื่องเซตและการเขียนแทนเซต-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4..6036ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก-เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์รายวิชาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต-โดยครูธีระวุฒิ..7635ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์โดยใช้การเรียนรู้แบบแบบเชิงรุกโดยใช้-TRIP-RIP-MODEL-โดยครูบารเมษฐ์..3002การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร(CLT)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-โดยครูบงกช..2580ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน(BlendedLearning)รายวิชาศาสนศึกษาส30101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-โดย-ครูจิตรลดา..6880แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์-เรื่อง-ความหมายของลำดับและการหาพจน์ทั่วไปของลำดับ-โดยครูอัจฉรา..3435การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องวงกลมโดยใช้แบบฝึกทักษะและโปรแกรมGSP-โดยครูพรประวีณ์..4193การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์(CriticalReading)เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน-โดย-ดร.สุวิวัชร..2015ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์-โดยครูบงกช..2840ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมย์สังคมสติปัญญาในวัยทารกและวัยก่อนเรียนโดยครูสุภัคชญา..3445ชุดฝึกทักษะที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์เรื่องเลขยกกำลังโดยครูอุไรรัก..3403รายงานการใช้ชุดการสอนเรื่อง-ฟิสิกส์นิวเคลียร์-โดยครูสมคิด..3597เผยแพร่ผลงาน-งานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้..2240การเคลื่อนที่ใน2มิติรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่4..6875บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่3การหาความเข้มข้นของสารละลายโดยเทคนิคการชั่งน้าหนัก..3280การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์เรื่องสมบัติกายภาพของสสาร..3526การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสังคมศึกษา5(ส23101).. ดูข่าว/เนื้อหาทั้งหมด
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  484  ครั้ง
  • เดือนนี้:  26,853  ครั้ง
  • ปีนี้:  119,724  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  7,625,755  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย