โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่3การหาความเข้มข้นของสารละลายโดยเทคนิคการชั่งน้าหนัก

แผยแพร่ผลงานครูและบุคลากร

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

ชื่อเรื่อง:   บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ 3
เรื่อง:   การหาความเข้มข้นของสารละลายโดยเทคนิคการชั่งน้าหนัก
     
ผู้ศึกษา:  

     

    นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์
          ตำแหน่ง ครู

     
ปีที่พิมพ์:   2557
     
บทคัดย่อ:  

         จัดท้าขึ นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ว 30292 หน่วยการเรียนรู้ เทคนิคปฏิบัติการทางเคมีที่ใช้ในการท้าโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่ได้จัดท้าขึ น ภายใต้กรอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อเป็นพื นฐานในท้างานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ส้าหรับผู้เรียนที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทุกคน ต้องท้าโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อตอบสนองจุดเน้นและอุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค     

บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนเรื่อง เทคนิคปฏิบัติการทางเคมีที่ใช้ในการท้าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ มีจ้านวน 5 บทปฏิบัติการดังนี
บทปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
บทปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง การแยกสาร โดยเทคนิคโครมาโทรกราฟฟี
บทปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง การหาความเข้มข้นของสารละลายโดยเทคนิคการชั่ง
น้าหนัก
บทปฏิบัติการที่ 4 เรื่อง การหาความเข้มข้นของสารโดยเทคนิคการไทเทรต
บทปฏิบัติการที่ 5 เรื่อง การหาความเข้มข้นของสารละลายโดยเทคนิคสเปก โทรสโกปี

ผลการศึกษาพบว่า:  

       รายละเอียดของบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แต่ละเล่มประกอบด้วย ใบความรู้ บทปฏิบัติการ รายงานการทดลอง กิจกรรมลองคิด ลองท้า ค้าถามท้ายบทปฏิบัติการ และแบบทดสอบวัดทักษะการรู้เรื่อง นักเรียนต้องใช้ความรู้ด้านเนื อหา ความรู้ด้านกระบวนการ และความรู้เกี่ยวกับการได้มาของความรู้ร่วมกับสมรรถนะต่างๆเพื่อแก้ปัญหาในแบบทดสอบ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่นักเรียนมีโอกาสพบในการท้าโครงงานวิทยาศาสตร์ การเรียนโดยใช้บทปฏิบัติการท้าให้นักเรียนรู้จักการท้างานเป็นกลุ่ม กล้าแสดงความคิดเห็น มุ่งให้นักเรียนได้รับความรู้ อันจะเป็นการสร้างให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต ซึ่งนักเรียนจะสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มที่ตามศักยภาพ ตลอดจนเป็นพื นฐานในการท้าวิจัยในระดับที่สูงขึ น
ผู้จัดท้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ นี จะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ส้าหรับนักเรียน ครูผู้สอนและผู้ที่สนใจ สามารถน้านักเรียนไปสู่จุดหมาย เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันได้

ไฟล์เอกสารแนบ  

ดาวน์โหลด 

หน้าปก

เนื้อหาประกอบ

ใบความรู้

 

     

ลำดับที่: 188 หมวดหมู่: ผลงานครู alias: 2015040801
 แก้ไขล่าสุด:  :19   พฤษภาคม   2558  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 6319 ครั้ง
ข่าว/เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ (เรียงตามลำดับเวลา)
4367ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนเชิงรุกเรื่องไฟฟ้าสถิตย์-โดยครูนิวัฒน์..10241ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพโดยครูอนุทิน..3849แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์-ชุดที่-1-เรื่องเซตและการเขียนแทนเซต-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4..4397ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก-เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์รายวิชาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต-โดยครูธีระวุฒิ..6866ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์โดยใช้การเรียนรู้แบบแบบเชิงรุกโดยใช้-TRIP-RIP-MODEL-โดยครูบารเมษฐ์..2730การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร(CLT)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-โดยครูบงกช..2266ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน(BlendedLearning)รายวิชาศาสนศึกษาส30101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-โดย-ครูจิตรลดา..6486แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์-เรื่อง-ความหมายของลำดับและการหาพจน์ทั่วไปของลำดับ-โดยครูอัจฉรา..3037การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องวงกลมโดยใช้แบบฝึกทักษะและโปรแกรมGSP-โดยครูพรประวีณ์..3740การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์(CriticalReading)เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน-โดย-ดร.สุวิวัชร..1791ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์-โดยครูบงกช..2666ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมย์สังคมสติปัญญาในวัยทารกและวัยก่อนเรียนโดยครูสุภัคชญา..3170ชุดฝึกทักษะที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์เรื่องเลขยกกำลังโดยครูอุไรรัก..3102รายงานการใช้ชุดการสอนเรื่อง-ฟิสิกส์นิวเคลียร์-โดยครูสมคิด..3193เผยแพร่ผลงาน-งานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้..2025การเคลื่อนที่ใน2มิติรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่4..6320บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่3การหาความเข้มข้นของสารละลายโดยเทคนิคการชั่งน้าหนัก..3058การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์เรื่องสมบัติกายภาพของสสาร..3252การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสังคมศึกษา5(ส23101).. ดูข่าว/เนื้อหาทั้งหมด
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  554  ครั้ง
  • เดือนนี้:  6,080  ครั้ง
  • ปีนี้:  277,442  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  7,283,053  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย