โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์-เรื่อง-ความหมายของลำดับและการหาพจน์ทั่วไปของลำดับ-โดยครูอัจฉรา

แผยแพร่ผลงานครูและบุคลากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

ชื่อเรื่อง:   แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง:  

ความหมายของลำดับและการหาพจน์ทั่วไปของลำดับ

     
ผู้ศึกษา:  

     

    นางสาวอัจฉรา   วันฤกษ์

   ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

     
ปีที่พิมพ์:   2559
     
บทคัดย่อ  

       แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม  เล่มที่ 1 เรื่องความหมายของลำดับและการหาพจน์ทั่วไปของลำดับ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชา ค 30202 แคลคูลัสเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควบคู่กันกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ STAD ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนานักเรียนให้ประสบความสำเร็จในการเรียนคือ พัฒนานักเรียนทางด้านสติปัญญา  ด้านสังคม โดยให้นักเรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ นักเรียนแต่ละคนมีความรับผิดชอบในงานของตน  นักเรียนที่เรียนเก่งช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนอ่อน  สนับสนุนความคิดและความสำเร็จซึ่งกันและกัน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  โดยนักเรียนจะต้องคำนึงถึงรางวัลหรือเป้าหมายของกลุ่ม  ความหมายของแต่ละบุคคล    ในกลุ่ม และสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมีโอกาสที่จะช่วยให้กลุ่มประสบความสำเร็จเท่าเทียมกัน

       แบบฝึกทักษะนี้จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียน เรื่อง ลำดับและอนุกรม  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์  ภายในเล่มประกอบด้วย  ใบความรู้  แบบฝึกทักษะ กิจกรรมจำลองสถานการณ์ในชีวิตประจำวันและแบบทดสอบท้ายวงจรปฏิบัติการ  โดยที่แบบฝึกทักษะแต่ละเล่มเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์  การให้เหตุผล  การแก้ปัญหา การเชื่อมโยงความรู้กับชีวิตประจำวัน

       การจัดทำแบบฝึกทักษะได้สำเร็จไปด้วยดี  ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  คณะครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารทุกท่าน  และขอบพระคุณทุกท่านที่ได้นำแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ลำดับและอนุกรมไปทำการทดลองใช้พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำ จนทำให้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้ง 7 เล่มเสร็จสมบูรณ์

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกทักษะนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้รายวิชา      ค 30203 แคลคูลัสเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต่อไป

คำชี้แจง:  

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  แบ่งออกเป็น 10  เล่ม  แต่ละเล่มมีส่วนประกอบ  ดังนี้

 1. คำชี้แจง
 2. วัตถุประสงค์ของการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์          
 3. ข้อปฏิบัติในการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
 4. ขั้นตอนการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์                              
 5. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
 6. สาระสำคัญ
 7. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / จุดประสงค์การเรียนรู้
 8. สาระการเรียนรู้/ใบความรู้
 9. แบบฝึกทักษะ
 10. กิจกรรมจำลองสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน
 11. แบบทดสอบหลังเรียน
 12. แบบบันทึกคะแนน
 13. เกณฑ์การให้คะแนน /เกณฑ์การตัดสิน
 14. บรรณานุกรม
 15. เฉลยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
 16. เฉลยกิจกรรมจำลองสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน
 17. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

              แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เล่มนี้  เป็นเล่มที่ 1  เรื่อง ความหมายของลำดับและการหา  พจน์ทั่วไปของลำดับ  ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  จำนวน 2 คาบ ( คาบละ 55 นาที )

ดาวน์โหลด  

  เอกสารเผยแพร่ผลงาน

      

ลำดับที่: 444 หมวดหมู่: ผลงานครู alias: article1
 แก้ไขล่าสุด:  :2   มิถุนายน   2560  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 6485 ครั้ง
ข่าว/เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ (เรียงตามลำดับเวลา)
4367ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนเชิงรุกเรื่องไฟฟ้าสถิตย์-โดยครูนิวัฒน์..10241ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพโดยครูอนุทิน..3849แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์-ชุดที่-1-เรื่องเซตและการเขียนแทนเซต-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4..4397ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก-เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์รายวิชาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต-โดยครูธีระวุฒิ..6866ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์โดยใช้การเรียนรู้แบบแบบเชิงรุกโดยใช้-TRIP-RIP-MODEL-โดยครูบารเมษฐ์..2729การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร(CLT)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-โดยครูบงกช..2266ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน(BlendedLearning)รายวิชาศาสนศึกษาส30101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-โดย-ครูจิตรลดา..6486แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์-เรื่อง-ความหมายของลำดับและการหาพจน์ทั่วไปของลำดับ-โดยครูอัจฉรา..3037การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องวงกลมโดยใช้แบบฝึกทักษะและโปรแกรมGSP-โดยครูพรประวีณ์..3740การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์(CriticalReading)เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน-โดย-ดร.สุวิวัชร..1791ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์-โดยครูบงกช..2666ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมย์สังคมสติปัญญาในวัยทารกและวัยก่อนเรียนโดยครูสุภัคชญา..3169ชุดฝึกทักษะที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์เรื่องเลขยกกำลังโดยครูอุไรรัก..3102รายงานการใช้ชุดการสอนเรื่อง-ฟิสิกส์นิวเคลียร์-โดยครูสมคิด..3193เผยแพร่ผลงาน-งานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้..2025การเคลื่อนที่ใน2มิติรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่4..6319บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่3การหาความเข้มข้นของสารละลายโดยเทคนิคการชั่งน้าหนัก..3058การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์เรื่องสมบัติกายภาพของสสาร..3252การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสังคมศึกษา5(ส23101).. ดูข่าว/เนื้อหาทั้งหมด
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]

 สถิติการใช้งาน
 • วันนี้:  540  ครั้ง
 • เดือนนี้:  6,080  ครั้ง
 • ปีนี้:  277,442  ครั้ง
 • ทั้งหมด:  7,283,053  ครั้ง


 • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
  ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
  ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย