โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพโดยครูอนุทิน

แผยแพร่ผลงานครูและบุคลากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

ชื่อเรื่อง:   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง:   ความหลากหลายทางชีวภาพ รายวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ รหัสวิชา ว30262 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
     
ผู้ศึกษา:  

     

    นายอนุทิน  พยุงวงษ์

   ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

     
ปีที่พิมพ์:   2561
     
คำนำ:  

     ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อนุกรมวิธาน รายวิชา ความหลากหลายทางชีวภาพ รหัสวิชา ว30262 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้แบบ 5 ขั้น ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 14 ชุด ชุดนี้เป็นชุดที่ 2 เรื่อง อนุกรมวิธาน  ใช้เวลาในการศึกษา 2 ชั่วโมง ครูควรเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้

 1. ครูศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม และศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนโดยละเอียด และรอบคอบก่อนดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
 2. จัดชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามจำนวนนักเรียนโดยนักเรียน 1 คน ต่อ 1 เล่ม
 3. ครูเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้พร้อมตามจำนวนนักเรียน
 4. ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรให้นักเรียนเข้าใจบทบาทของตนเองโดยให้อ่านคำชี้แจงชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน แนะนำขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แนวปฏิบัติระหว่างการดำเนินการเรียนรู้แล้วจึงให้ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
 5. ในการทำกิจกรรมกลุ่มให้แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน จำนวนกลุ่มขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนในชั้นเรียน และอยู่ในดุลยพินิจของครู ให้คละนักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน โดยสมาชิกในกลุ่มแบ่งหน้าที่คุณอำนวย คุณวางแผน คุณจัดการ และคุณเสนอ
 6. ครูใช้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฎจักรการเรียนรู้แบบ 5 ขั้น ตามขั้นตอน ดังนี้

          6.1 ขั้นสร้างความสนใจ (engagement)

          6.2 ขั้นสำรวจและค้นหา (exploration)

          6.3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (explanation)

          6.4 ขั้นขยายความรู้ (elaboration)

          6.5 ขั้นประเมิน (evaluation)

 1. ขณะนักเรียนทำกิจกรรม ครูมีหน้าที่ให้คำแนะนำ และเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นย้ำให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบและร่วมมือกันทำงานภายในกลุ่ม จึงจะทำให้การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้เกิดประโยชน์สูงสุด
คำชี้แจง:  

1.ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ รายวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ รหัสวิชา ว30262 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 14 ชุด ดังนี้

          ชุดที่ 1 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ

          ชุดที่ 2 เรื่อง อนุกรมวิธาน

          ชุดที่ 3 เรื่อง ไวรัส ไวรอยด์ พริออน

          ชุดที่ 4 เรื่อง อาณาจักรมอเนอรา

          ชุดที่ 5 เรื่อง อาณาจักรโพรทิสตา 1

          ชุดที่ 6 เรื่อง อาณาจักรโพรทิสตา 2

          ชุดที่ 7 เรื่อง อาณาจักรฟังไจ

          ชุดที่ 8 เรื่อง อาณาจักรพืช 1

          ชุดที่ 9 เรื่อง อาณาจักรพืช 2

ชุดที่ 10 เรื่อง อาณาจักรพืช 3

ชุดที่ 11 เรื่อง อาณาจักรสัตว์ 1

ชุดที่ 12 เรื่อง อาณาจักรสัตว์ 2

ชุดที่ 13 เรื่อง อาณาจักรสัตว์ 3

ชุดที่ 14 เรื่อง อาณาจักรสัตว์ 4

2.ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้เป็นชุดที่ 2 เรื่อง อนุกรมวิธาน ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ รหัสวิชา ว30262 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา 2 ชั่วโมง

3.ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 2 อนุกรมวิธาน ชุดนี้ ประกอบด้วย

          3.1 คำชี้แจง

          3.2 คำแนะนำการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครู

          3.3 คำแนะนำการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน

          3.4 ขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

          3.5 โครงสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้

          3.6 แบบทดสอบก่อนเรียน

          3.7 ใบกิจกรรม

          3.8 ใบความรู้

          3.9 แบบทดสอบหลังเรียน

          3.10 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

          3.11 เฉลยใบกิจกรรม

          3.12 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

ดาวน์โหลด  

เอกสารเผยแพร่ผลงาน เรื่อง เซตและการเขียนแทนเซต

 

     

ลำดับที่: 609 หมวดหมู่: ผลงานครู alias: public-paper-science-anuthin
 แก้ไขล่าสุด:  :15   มกราคม   2562  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 10478 ครั้ง
ข่าว/เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ (เรียงตามลำดับเวลา)
4570ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนเชิงรุกเรื่องไฟฟ้าสถิตย์-โดยครูนิวัฒน์..10479ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพโดยครูอนุทิน..3904แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์-ชุดที่-1-เรื่องเซตและการเขียนแทนเซต-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4..4943ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก-เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์รายวิชาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต-โดยครูธีระวุฒิ..7210ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์โดยใช้การเรียนรู้แบบแบบเชิงรุกโดยใช้-TRIP-RIP-MODEL-โดยครูบารเมษฐ์..2786การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร(CLT)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-โดยครูบงกช..2353ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน(BlendedLearning)รายวิชาศาสนศึกษาส30101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-โดย-ครูจิตรลดา..6573แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์-เรื่อง-ความหมายของลำดับและการหาพจน์ทั่วไปของลำดับ-โดยครูอัจฉรา..3110การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องวงกลมโดยใช้แบบฝึกทักษะและโปรแกรมGSP-โดยครูพรประวีณ์..3841การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์(CriticalReading)เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน-โดย-ดร.สุวิวัชร..1829ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์-โดยครูบงกช..2703ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมย์สังคมสติปัญญาในวัยทารกและวัยก่อนเรียนโดยครูสุภัคชญา..3211ชุดฝึกทักษะที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์เรื่องเลขยกกำลังโดยครูอุไรรัก..3157รายงานการใช้ชุดการสอนเรื่อง-ฟิสิกส์นิวเคลียร์-โดยครูสมคิด..3299เผยแพร่ผลงาน-งานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้..2072การเคลื่อนที่ใน2มิติรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่4..6414บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่3การหาความเข้มข้นของสารละลายโดยเทคนิคการชั่งน้าหนัก..3122การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์เรื่องสมบัติกายภาพของสสาร..3320การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสังคมศึกษา5(ส23101).. ดูข่าว/เนื้อหาทั้งหมด
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]

 สถิติการใช้งาน
 • วันนี้:  38  ครั้ง
 • เดือนนี้:  1,406  ครั้ง
 • ปีนี้:  342,404  ครั้ง
 • ทั้งหมด:  7,348,015  ครั้ง


 • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
  ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
  ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย