โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 การเคลื่อนที่ใน2มิติรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

แผยแพร่ผลงานครูและบุคลากร

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

ชื่อเรื่อง:    รายงานผลการการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
เรื่อง:    การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ  รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
     
ผู้ศึกษา:  

  

       นางนุชจรี  เบญมาตย์

     
ปีที่พิมพ์:   2557
     
บทคัดย่อ:  

       การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)  ศึกษาดัชนีประสิทธิผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 24  คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง   (Purposive sampling)  

      เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ  1)  ชุดแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ และ 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐานโดยใช้  t–test  (Dependent  Samples)

ผลการศึกษาพบว่า:          1.  ชุดแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ประกอบการจัดการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่ใน 2 มิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ กล่าวคือมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.59/84.86 ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้
       2. ชุดแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ประกอบการจัดการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่ใน 2 มิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7534 แสดงว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อและวิธีการดังกล่าวช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ  75.34            
       3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาประกอบการจัดการเรียนรู้ เรื่องการเคลื่อนที่ใน 2 มิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
       4. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องการเคลื่อนที่ใน 2 มิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43  
       โดยสรุป ชุดแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ  รายวิชา
ฟิสิกส์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม นักเรียนมีความสนใจและมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ สมควรนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียน
ไฟล์เอกสารแนบ   -

 

     

ลำดับที่: 197 หมวดหมู่: ผลงานครู alias: 2015042102
 แก้ไขล่าสุด:  :19   พฤษภาคม   2558  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 2024 ครั้ง
ข่าว/เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ (เรียงตามลำดับเวลา)
4367ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนเชิงรุกเรื่องไฟฟ้าสถิตย์-โดยครูนิวัฒน์..10241ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพโดยครูอนุทิน..3849แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์-ชุดที่-1-เรื่องเซตและการเขียนแทนเซต-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4..4397ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก-เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์รายวิชาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต-โดยครูธีระวุฒิ..6866ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์โดยใช้การเรียนรู้แบบแบบเชิงรุกโดยใช้-TRIP-RIP-MODEL-โดยครูบารเมษฐ์..2729การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร(CLT)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-โดยครูบงกช..2266ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน(BlendedLearning)รายวิชาศาสนศึกษาส30101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-โดย-ครูจิตรลดา..6485แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์-เรื่อง-ความหมายของลำดับและการหาพจน์ทั่วไปของลำดับ-โดยครูอัจฉรา..3037การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องวงกลมโดยใช้แบบฝึกทักษะและโปรแกรมGSP-โดยครูพรประวีณ์..3740การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์(CriticalReading)เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน-โดย-ดร.สุวิวัชร..1791ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์-โดยครูบงกช..2666ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมย์สังคมสติปัญญาในวัยทารกและวัยก่อนเรียนโดยครูสุภัคชญา..3169ชุดฝึกทักษะที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์เรื่องเลขยกกำลังโดยครูอุไรรัก..3101รายงานการใช้ชุดการสอนเรื่อง-ฟิสิกส์นิวเคลียร์-โดยครูสมคิด..3192เผยแพร่ผลงาน-งานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้..2025การเคลื่อนที่ใน2มิติรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่4..6319บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่3การหาความเข้มข้นของสารละลายโดยเทคนิคการชั่งน้าหนัก..3058การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์เรื่องสมบัติกายภาพของสสาร..3251การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสังคมศึกษา5(ส23101).. ดูข่าว/เนื้อหาทั้งหมด
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  470  ครั้ง
  • เดือนนี้:  6,080  ครั้ง
  • ปีนี้:  277,442  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  7,283,053  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย