โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 เผยแพร่ผลงาน-งานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้

แผยแพร่ผลงานครูและบุคลากร

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

ชื่อเรื่อง:    งานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้
เรื่อง:    การประดิษฐ์แจกันดอกลีลาวดีจากขวดพลาสติก
     
ผู้ศึกษา:  

  

       นางนิภาพร   อุปนิ

     
ปีที่พิมพ์:   2557
     
บทคัดย่อ:  

      จัดทําขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้เป็นคู่มือครูและนักเรียนในการศึกษาค้นคว้า
ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหา แบบทดสอบ และภาพประกอบ โดยมีขั้นตอนการใช้เอกสาร
ประกอบการเรียน ดังต่อไปนี้
1. ครูต้องศึกษาแนวทางการสอน และทําความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เอกสารประกอบ
การเรียน
2. ครูต้องเตรียมเอกสารประกอบการเรียน แต่ละเรื่องให้ครบตามจํานวนนักเรียน
3. เอกสารประกอบการเรียน วิชา งานอาชีพ 1 งานประดิษฐิของใช้ ของตกแต่ง
จากวัสดุเหลือใช้ เป็นสื่อสําหรับให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ครูควรชี้แจงให้นักเรียน
ทราบถึงบทบาทของตนเองในการเรียนให้ชัดเจน
4. ทําแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วตรวจคําตอบในแบบเฉลย
5. แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 คน ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน ใบความรู้ เรื่อง
การประดิษฐ์แจกันดอกลีลาวดีจากขวดพลาสติก ศึกษาว่ากิจกรรมใด หรือเนื้อหาใดที่ครูจะต้อง
สาธิตให้นักเรียนดู หรืออธิบายให้นักเรียนฟังอย่างละเอียดครูให้คําปรึกษาชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจ
เนื้อหา และกิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติตามทุกขั้นตอน
6. ดําเนินการสอนตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้
7. ทําแบบทดสอบหลังเรียนแล้วตรวจคําตอบในแบบเฉลย
8. เมื่อจบการเรียนรู้ทั้งหมด ควรทําการประเมินผลเพื่อสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

           
ไฟล์เอกสารแนบ   ดาวน์โหลด

 

     

ลำดับที่: 266 หมวดหมู่: ผลงานครู alias: 2015092501
 แก้ไขล่าสุด:  :8   ธันวาคม   2558  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 3596 ครั้ง
ข่าว/เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ (เรียงตามลำดับเวลา)
5434ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนเชิงรุกเรื่องไฟฟ้าสถิตย์-โดยครูนิวัฒน์..11581ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพโดยครูอนุทิน..4279แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์-ชุดที่-1-เรื่องเซตและการเขียนแทนเซต-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4..6036ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก-เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์รายวิชาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต-โดยครูธีระวุฒิ..7635ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์โดยใช้การเรียนรู้แบบแบบเชิงรุกโดยใช้-TRIP-RIP-MODEL-โดยครูบารเมษฐ์..3002การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร(CLT)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-โดยครูบงกช..2580ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน(BlendedLearning)รายวิชาศาสนศึกษาส30101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-โดย-ครูจิตรลดา..6880แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์-เรื่อง-ความหมายของลำดับและการหาพจน์ทั่วไปของลำดับ-โดยครูอัจฉรา..3435การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องวงกลมโดยใช้แบบฝึกทักษะและโปรแกรมGSP-โดยครูพรประวีณ์..4193การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์(CriticalReading)เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน-โดย-ดร.สุวิวัชร..2015ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์-โดยครูบงกช..2840ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมย์สังคมสติปัญญาในวัยทารกและวัยก่อนเรียนโดยครูสุภัคชญา..3445ชุดฝึกทักษะที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์เรื่องเลขยกกำลังโดยครูอุไรรัก..3403รายงานการใช้ชุดการสอนเรื่อง-ฟิสิกส์นิวเคลียร์-โดยครูสมคิด..3597เผยแพร่ผลงาน-งานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้..2240การเคลื่อนที่ใน2มิติรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่4..6875บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่3การหาความเข้มข้นของสารละลายโดยเทคนิคการชั่งน้าหนัก..3280การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์เรื่องสมบัติกายภาพของสสาร..3526การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสังคมศึกษา5(ส23101).. ดูข่าว/เนื้อหาทั้งหมด
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  470  ครั้ง
  • เดือนนี้:  26,853  ครั้ง
  • ปีนี้:  119,724  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  7,625,755  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย