โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์เรื่องสมบัติกายภาพของสสาร

แผยแพร่ผลงานครูและบุคลากร

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

ชื่อเรื่อง:   การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์
เรื่อง:   สมบัติกายภาพของสสาร  รายวิชาสมบัติกายภาพของสสาร อุณหพลศาสตร์ และคลื่นเสียง (ว30202) สำหรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
     
ผู้ศึกษา:  

     

     นางสาวพรพิทักษ์   คนหาญ

     ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ

     
ปีที่พิมพ์:   2557
     
บทคัดย่อ:  

       การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์  เรื่องสมบัติกายภาพของสสาร วิชาสมบัติกายภาพของสาร อุณหพลศาสตร์ และคลื่นเสียง (ว30202) สำหรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) หาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์  เรื่อง เรื่องสมบัติกายภาพของสสาร  วิชาสมบัติกายภาพของสาร อุณหพลศาสตร์  และคลื่นเสียง (ว30202) สำหรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง สมบัติกายภาพของสสาร  วิชาสมบัติกายภาพของสาร อุณหพลศาสตร์ และคลื่นเสียง (ว30202) และ4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์  เรื่อง สมบัติกายภาพของสสาร      วิชาสมบัติกายภาพของสาร อุณหพลศาสตร์ และคลื่นเสียง (ว30202)  สำหรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

       กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  จำนวน 24 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสมบัติกายภาพของสสาร รายวิชาสมบัติกายภาพของสสาร อุณหพลศาสตร์ และคลื่นเสียง        (ว30202)   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จำนวน 6 แผน รวมเวลาทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง  2)  แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์  เรื่อง  สมบัติกายภาพของสสาร  วิชาสมบัติกายภาพของสาร         อุณหพลศาสตร์ และคลื่นเสียง (ว30202)  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง สมบัติทางกายภาพของสสาร  แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การหาประสิทธิภาพ E1/E2 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที      (t-test)

ผลการศึกษาพบว่า:  
 1. แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง สมบัติกายภาพของสสาร  วิชาสมบัติกายภาพของสสาร อุณหพลศาสตร์  และคลื่นเสียง (ว30202)  สำหรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.43 /82.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ที่ตั้งไว้ คือ 80 / 80  
 2. แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง สมบัติกายภาพของสสาร วิชาสมบัติกายภาพของสสาร อุณหพลศาสตร์  และคลื่นเสียง (ว30202)  สำหรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7584  คิดเป็นร้อยละ 75.84
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสมบัติกายภาพของสสาร หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการ     แก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์   สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการ แก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง สมบัติกายภาพของสสาร  วิชาสมบัติกายภาพของสาร อุณหพลศาสตร์ และ    คลื่นเสียง (ว30202) อยู่ในระดับมาก  

 

     

ลำดับที่: 187 หมวดหมู่: ผลงานครู alias: 2015040701
 แก้ไขล่าสุด:  :19   พฤษภาคม   2558  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 3058 ครั้ง
ข่าว/เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ (เรียงตามลำดับเวลา)
4367ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนเชิงรุกเรื่องไฟฟ้าสถิตย์-โดยครูนิวัฒน์..10241ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพโดยครูอนุทิน..3849แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์-ชุดที่-1-เรื่องเซตและการเขียนแทนเซต-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4..4397ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก-เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์รายวิชาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต-โดยครูธีระวุฒิ..6868ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์โดยใช้การเรียนรู้แบบแบบเชิงรุกโดยใช้-TRIP-RIP-MODEL-โดยครูบารเมษฐ์..2730การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร(CLT)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-โดยครูบงกช..2267ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน(BlendedLearning)รายวิชาศาสนศึกษาส30101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-โดย-ครูจิตรลดา..6486แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์-เรื่อง-ความหมายของลำดับและการหาพจน์ทั่วไปของลำดับ-โดยครูอัจฉรา..3037การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องวงกลมโดยใช้แบบฝึกทักษะและโปรแกรมGSP-โดยครูพรประวีณ์..3740การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์(CriticalReading)เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน-โดย-ดร.สุวิวัชร..1791ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์-โดยครูบงกช..2666ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมย์สังคมสติปัญญาในวัยทารกและวัยก่อนเรียนโดยครูสุภัคชญา..3170ชุดฝึกทักษะที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์เรื่องเลขยกกำลังโดยครูอุไรรัก..3103รายงานการใช้ชุดการสอนเรื่อง-ฟิสิกส์นิวเคลียร์-โดยครูสมคิด..3193เผยแพร่ผลงาน-งานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้..2025การเคลื่อนที่ใน2มิติรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่4..6320บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่3การหาความเข้มข้นของสารละลายโดยเทคนิคการชั่งน้าหนัก..3059การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์เรื่องสมบัติกายภาพของสสาร..3252การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสังคมศึกษา5(ส23101).. ดูข่าว/เนื้อหาทั้งหมด
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]

 สถิติการใช้งาน
 • วันนี้:  603  ครั้ง
 • เดือนนี้:  6,080  ครั้ง
 • ปีนี้:  277,442  ครั้ง
 • ทั้งหมด:  7,283,053  ครั้ง


 • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
  ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
  ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย