โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn's College Mukdahan

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

 ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน(BlendedLearning)รายวิชาศาสนศึกษาส30101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-โดย-ครูจิตรลดา

แผยแพร่ผลงานครูและบุคลากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

ชื่อเรื่อง:   รายงายผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน (Blended Learning)  รายวิชาศาสนศึกษา ส30101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง:  

-

     
ผู้ศึกษา:  

     

    นางสาวจิตรลดา   ยุงไธสง

   ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

     
ปีที่พิมพ์:   2558
     
บทคัดย่อ  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน (Blended Learning) รายวิชา ศาสนศึกษา ส30101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน (Blended Learning) รายวิชา ศาสนศึกษา ส30101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

3) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน (Blended Learning) รายวิชาศาสนศึกษา ส30101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน (Blended Learning) รายวิชาศาสนศึกษา ส30101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ปีการศึกษา 2558 จานวน 145 คน

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จานวน 24 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) บทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน (Blended Learning) รายวิชาศาสนศึกษา ส30101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ แบบผสมผสาน (Blended Learning) รายวิชาศาสนศึกษา ส30101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน-หลังเรียน แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน (Blended Learning) รายวิชาศาสนศึกษา ส30101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผลการศึกษาพบว่า  
 1. บทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน (Blended Learning) รายวิชาศาสนศึกษา ส30101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.72/84.79 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ คือ 80/80
 2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน (Blended Learning) รายวิชาศาสนศึกษา ส30101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.69 แสดงว่านักเรียนมีการพัฒนาทางการเรียนสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 69
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน (Blended Learning) รายวิชาศาสนศึกษา ส30101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญ .05

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน (Blended Learning) รายวิชาศาสนศึกษา ส30101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก คือ 4.31

ดาวน์โหลด  

  เอกสารเผยแพร่ผลงาน

      

ลำดับที่: 451 หมวดหมู่: ผลงานครู alias: 2017042701
 แก้ไขล่าสุด:  :2   มิถุนายน   2560  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 355 ครั้ง

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

ระบบบริการสารสนเทศโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้และหน่วยงานภายใน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ pccmdh@hotmail.com

 สถิติการใช้งาน
 • วันนี้:  1,970  ครั้ง
 • เดือนนี้:  12,183  ครั้ง
 • ปีนี้:  633,232  ครั้ง
 • ทั้งหมด:  3,783,157  ครั้ง


 • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
  ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
  ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย